Abonament RTV po nowemu

Od 1 stycznia 2016 r. opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie – zdecydowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Do końca 2015 r. obowiązują stawki 6,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiowego i 21,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego.

Za opłacenie abonamentu z góry za kilka miesięcy przysługują zniżki, zależne od okresu za jaki się abonament opłaciło. Zniżka wynosi 3,0% miesięcznej opłaty za opłacenie za dwa miesiące z góry, 4,0% za opłacenie za trzy miesiące z góry, 5,0% za opłacenie za sześć miesięcy z góry oraz 10,0% miesięcznej opłaty za opłacenie abonamentu radiowego lub radiowo-telewizyjnego za rok kalendarzowy z góry.

Po uwzględnieniu zniżek opłaty wynoszą:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

 • 13,60 zł za dwa miesiące,
 • 20,15 zł za trzy miesiące,
 • 39,90 zł za sześć miesięcy,
 • 75,60 zł za rok kalendarzowy;

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego:

 • 44,45 zł za dwa miesiące,
 • 65,95 zł za trzy miesiące,
 • 130,55 zł za sześć miesięcy,
 • 247,30 zł za rok kalendarzowy.

Z opłat abonamentowych zwolnione są mi.in. osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidów
 • wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • które ukończyły 75 lat;
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
 • ubogie, które spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • ubogie, które mają prawo do korzystania z pomocy społecznej
 • bezrobotne
 • na zasiłku przedemerytalnym
 • na świadczeniach przedemerytalnych
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Przeczytaj również...