Minimalne wynagrodzenie – 1850 zł brutto

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł brutto. W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2015 r. (1 750 zł) jest to wzrost o 100 zł, czyli o 5,7 proc.

Wysokość płacy minimalnej proponuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które składa rządowi propozycję płacy minimalnej. Rząd ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Komisja Trójstronna, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komisja do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Kwota 1 850 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Jest ona wyższa o 100 złotych niż płaca minimalna obowiązująca w bieżącym roku, a wynosząca 1 750 złotych brutto.

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wyjątek stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę – w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej.

Z płacą minimalna powiązane są również inne świadczenia, opisane m.in. w kodeksie pracy. Każdemu pracującemu między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Przeczytaj również...