Kategoria: Polityka

Umowy czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat – zakłada nowelizacja Kodeksu Pracy nad którą pracuje Sejm. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.

Projekt zakłada ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – ale zgodnie z projektem nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony. Od tych zasad przewidziano jednak wyjątki – np. dotyczące umów na zastępstwo czy na okres kadencji.

– Propozycja zmian w Kodeksie pracy, zmierza do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one często zawierane na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Pozbawia to pracowników poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Podstawą zatrudnienia powinny być umowy o pracę na czas nieokreślony – powiedział podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z projektem zrównany będzie okres wypowiedzeń umów na czas określony i na nieokreślony. Według nowelizacji, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż trzech lat – miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata.

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą także umów na okres próbny. Co do zasady pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. Wyjątkowo w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.

Po zmianach w Kodeksie pracy będą wyróżnione 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, która w praktyce była bardzo rzadko wykorzystywana.

Zmiany zakładają również ułatwienia dla firm. Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Sejm skierował projekt nowelizacji do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawozdanie z prac komisji będzie przedstawione do 25 maja.

Przeczytaj całość