Kategoria: Senior

Niepokojące jest, że w przypadku kredytów lub pożyczek zaciąganych przez seniorów w wieku 64+, najczęściej przeznaczane były one na spłatę innych zobowiązań (aż 38 proc. wskazań). Drugim w kolejności celem (pomijając kategorię inne) były wydatki na nagłe potrzeby (22 proc.). Dopiero na miejscu trzecim znalazł się zakup drobnych dóbr trwałych (zaledwie 15 proc.).

Nasuwa się przykry wniosek, który powinien dać sporo do myślenia ustawodawcy. Gospodarstwa domowe osób 64+ nie są w stanie w ramach własnego budżetu poradzić sobie z przejściowymi, nagłymi wydatkami. Dodatkowo, niepokojące jest, iż blisko 40 proc. badanych seniorów kolejną pożyczkę zaciąga, aby spłacić poprzednią. To z kolei jest pierwszym krokiem, aby wpaść w pętle zadłużenia. Dlatego tak paląca jest potrzeba znalezienia innego rozwiązania niż kredyt czy własne oszczędności, których de facto większość Polaków nie posiada. W świetle zmian demograficznych, nie można też założyć dynamicznego wzrostu świadczeń emerytalnych, a także – szerokiej dostępności pożyczek dla osób starszych, jak ma to miejsce obecnie.

W takiej sytuacji, bezpiecznym rozwiązaniem byłaby renta dożywotnia. Niestety w Polsce rynek hipoteki odwróconej nie został w pełni uregulowany, co stwarza barierę dla rozwoju tego sektora. Zaprezentowane w raporcie KPF wnioski stanowią ważny argument na rzecz pilnego wprowadzenia ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.Taka regulacja umożliwiłaby seniorom w pełni bezpieczne korzystanie z renty dożywotniej, obligując wszystkie podmioty działające na rynku do stosowania jednolitych, transparentnych standardów obsługi klienta, niosąc tym samym efektywne narzędzie.

Przeczytaj całość

Rząd przyjął założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Projektowane przepisy adresowane są do osób starszych, które niejako z definicji są beneficjentami tego typu kredytów. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy wprowadzą mechanizmy umożliwiające: bankom, instytucjom kredytowym, oddziałom banków zagranicznych oraz instytucjom kredytowym prowadzącym działalność transgraniczną, oferowanie odwróconych kredytów hipotecznych.

Będą również chronić seniorów.

Instytucjami uprawnionymi do zawierania umów będą instytucje określone w Prawie bankowym, a więc podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kredyt będzie zawierany w walucie polskiej.

Przeczytaj całość