Zmiany w odwróconym kredycie hipotecznym

Rząd przyjął założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Projektowane przepisy adresowane są do osób starszych, które niejako z definicji są beneficjentami tego typu kredytów. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy wprowadzą mechanizmy umożliwiające: bankom, instytucjom kredytowym, oddziałom banków zagranicznych oraz instytucjom kredytowym prowadzącym działalność transgraniczną, oferowanie odwróconych kredytów hipotecznych.

Będą również chronić seniorów.

Instytucjami uprawnionymi do zawierania umów będą instytucje określone w Prawie bankowym, a więc podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kredyt będzie zawierany w walucie polskiej.

Przeczytaj również...