Kategoria: Polityka

W dniu 6 czerwca 2016 roku, Narodowy Bank Polski zaprezentował nowy polski banknot obiegowy o nominale 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Wprowadzenie do obiegu jest zaplanowane na luty 2017 r. W ostatnich latach NBP odnotowuje wzrost wartości obiegu gotówkowego oraz wzmożony popyt na banknoty o wysokich nominałach. Szczególnie pożądany jest  nominał 200 złotych. Emisja banknotu 500 zł jest odpowiedzią na to zjawisko oraz rosnące koszty utrzymywania zapasu strategicznego gotówki przez NBP.

Na banknocie znalazł się wizerunek Jana III Sobieskiego, dzięki czemu zachowana została chronologiczna ciągłość serii „Władcy polscy”.

Wizerunek banknotu 500 zł zaprojektował Andrzej Heidrich, który jest autorem pozostałych polskich banknotów obiegowych o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł.

Przeczytaj całość

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa 12 zł dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych. Celem zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. To także ważny postulat związków zawodowych.

Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania go wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w stawce miesięcznej, możliwe jest także ustalenie stawki godzinowej dla pracownika w oparciu o wymiar czasu pracy. Obecnie płaca minimalna wynosi 1850 zł.

Przeczytaj całość

Kondycja polskiego rynku pracy w mijającym roku była wyjątkowo dobra. Stopa bezrobocia spadła do najniższej od 2008 roku, rósł popyt inwestycyjny i konsumpcja. To wszystko przełożyło się na stabilny wzrost gospodarczy, który stymulował powstawanie nowych miejsc pracy. Wraz z umacniającym się rynkiem pracownika, wzrasta presja płacowa i rosną deficyty wśród kandydatów do pracy. Zdaniem ekspertów, w niektórych regionach Polski mamy już do czynienia z formalnym, a nie realnym problemem bezrobocia.

Rok 2015 był bezsprzecznie najlepszym rokiem na rynku pracy w ciągu ostatnich 8 lat. Na przestrzeni roku bezrobocie spadło o ponad 2 pp., co przełożyło się na zmniejszenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia o 292 tysiące. Tak dobre wyniki w ostatniej dekadzie notowaliśmy tylko raz – w 2008 roku, przed wybuchem kryzysu finansowego.

Od początku tego roku obserwowaliśmy malejące bezrobocie, a także choć nieznaczny, to stabilny wzrost płac. Na koniec listopada 2015 roku średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 4164,01zł,co stanowiło wzrost o 4 proc. rok do roku.

Dobra sytuacja gospodarcza przełożyła się w tym roku na generowanie nowych miejsc pracy. W rekordowych momentach w Urzędach Pracy zalegało ponad 120 tys. nieobsadzonych miejsc, a na szerokim rynku pracę świadczyło ponad 16 milionów Polaków. Tak wyraźne pozytywne zmiany przełożyły się również na poczucie stabilizacji wśród pracowników. Od początku roku spadł odsetek osób obawiających się o zatrudnienie z 28% do 19%, a co drugi pracujący Polak deklarował, że oczekuje wzrostu wynagrodzenia. To wskazuje trend w jakim będziemy podążać w 2016 roku. Większa dynamika wzrostu płac powinna zostać wymuszona poprzez coraz silniejszą konkurencję o kandydatów do pracy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do po 3 kwartałach 2015 r. powstało 242,8 tys. nowych miejsc pracy. Największą liczbę zanotowało przetwórstwo przemysłowe –50,7 tys. oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych – 64 tys. Kolejne miejsca zajęły budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Polski rynek pracy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terytorialnym. Na wschodzie obserwujemy słabszą aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw, a to przekłada się na mniejszą liczbę nowych miejsc pracy i wyższy odsetek bezrobotnych. Z kolei w zachodnich województwach zaczynamy zbliżać się do sytuacji, w której bezrobocie ma już znamiona raczej formalne niż realne. Deficyty pracownicze potrafią być tak duże, że wypełnienie pojawiających się wakatów stanowi w wielu przypadkach jedno z kluczowych wyzwań dla pracodawców.

Przeczytaj całość

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że do 15 października elastyczny czas pracy wprowadziło już 1766 pracodawców. To głównie duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób (649). Nieco mniej było średnich firm, zatrudniających do 49 pracowników (453), oraz tych najmniejszych, zatrudniających max. 9 osób (379).

Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (650), handlem i naprawami (277) oraz budownictwem (179). Najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w Katowicach (259), Poznaniu (240) i Wrocławiu (147).

Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Pracodawcy mogą skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwsze to wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 4 miesiące. Pozwala to dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień.

Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu pracy. Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek o 10. Mogą również rozpoczynać dzień np. między godziną 7 a 10. Ułatwia to pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych z pracą.

Na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki zawodowe. A jeśli ich nie ma, pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami pracowników.

Przeczytaj całość

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł brutto. W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2015 r. (1 750 zł) jest to wzrost o 100 zł, czyli o 5,7 proc.

Wysokość płacy minimalnej proponuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które składa rządowi propozycję płacy minimalnej. Rząd ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Komisja Trójstronna, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komisja do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Kwota 1 850 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Jest ona wyższa o 100 złotych niż płaca minimalna obowiązująca w bieżącym roku, a wynosząca 1 750 złotych brutto.

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wyjątek stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę – w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej.

Z płacą minimalna powiązane są również inne świadczenia, opisane m.in. w kodeksie pracy. Każdemu pracującemu między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Przeczytaj całość

Od 1 listopada wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 z.

Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

To pierwszy etap wzrostu tych kryteriów. Od 1 listopada 2017 r. zostaną one podwyższone o 80 zł.

Od listopada 2015 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne. I tak np. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, a dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

Przeczytaj całość

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu spadła do 10 procent – szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do lipca stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. Jeszcze 2 lata temu wynosiła 13 proc. Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Tak dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r., czyli odkąd MPiPS prowadzi takie statystyki.

W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 mln 565 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. Od 1 lipca 2015 roku liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 20 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się na w województwie śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Bezrobocie jest najniższe od 2008 roku, czyli od wybuchu światowego kryzysu. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób bezrobotnych spadła o 518 tys.

Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o 26% więcej niż przed rokiem i najwięcej od 2001 r., czyli odkąd resort pracy prowadzi statystyki. Najwięcej pracowników szukają firmy na Śląsku (14 tys.), w Wielkopolsce i na Mazowszu (po 13 tys.).

Mamy rekordową liczbę ofert pracy. Nie możemy jednak zapominać o ich jakości. Oferowane przez pracodawców wynagrodzenia muszą pozwalać pracownikom na utrzymanie rodziny. Bez wzrostu płac może się okazać, że praca jest, ale nikt nie chce się jej podjąć z powodu zbyt niskich stawek.

Przeczytaj całość

Osoby po 50 roku życia stanowią ponad 20 procent ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i liczba ta systematycznie wzrasta – wynika z raportu opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdrożyło program, który ma obniżyć ponoszone przez pracodawców koszty zatrudniania pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego.

Roczne zwolnienie z płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osobę po 50 roku życia, która pozostawała ostatnio bez zatrudnienia – to jedno z rozwiązań wprowadzonych przez MPiPS.

Pracodawca jest na stałe zwolniony z opłacania tych dwóch składek, jeżeli jego pracownik (lub właśnie zatrudniany bezrobotny) przekroczył 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn.

Kolejnym udogodnieniem jest zmniejszenie z 33 do 14 liczby dni w ciągu roku, za które pracodawca jest zobowiązany płacić chorobowe pracownikowi po 50 roku życia. Koszt pozostałych dni zwolnienia pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz tego firma zatrudniająca osobę bezrobotną, która osiągnie niedługo wiek emerytalny, może ubiegać się o dotację do wynagrodzenia tego pracownika.

Jej wysokość wynosi nie więcej niż połowa wynagrodzenia minimalnego w skali miesiąca. W przypadku osób ponad pięćdziesięcioletnich wsparcie finansowe przysługuje przez 12 miesięcy. Jeśli pracodawca zatrudnia zaś bezrobotnego, który ukończył 60 lat – przez 24 miesiące.

Ponadto osoba po 50. roku życia zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy może liczyć na wsparcie doradcy zawodowego. Pomoże on stworzyć indywidualny plan działania, który jasno określi zobowiązania urzędu i bezrobotnego, tak aby zwiększyć szanse na znalezienie pracy.

Przeczytaj całość

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżkę cen gazu sprzedawanego przez PGNiG Obrót Detaliczny. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego spadną o 6,5%, a gazu zaazotowanego o 2,5%. Obniżki były możliwe ze względu na spadek kosztów zakupu gazu ziemnego.

W związku z tym, że zmianie nie ulegają zarówno stawki opłat abonamentowych jak i stawki opłat za dostarczanie gazu, spadek średnich płatności odbiorców jest niższy i dla gazu wysokometanowego wynosi średnio 4,5%, zaś dla gazu zaazotowanego GZ-41,5 – 1,9%.

Jak szacuje URE, obniżka cen gazu spwoduje spadek wysokości rachunków płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o od 3,1 do 4,5%, w zależności od poziomu zużycia gazu, taryfy oraz lokalizacji odbiorcy gazu.

Nowe, niższe ceny gazu dla odbiorców indywidualnych będą obowiązywały do końca bieżącego roku.

Przeczytaj całość

Od 1 stycznia 2016 r. opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie – zdecydowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Do końca 2015 r. obowiązują stawki 6,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiowego i 21,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego.

Za opłacenie abonamentu z góry za kilka miesięcy przysługują zniżki, zależne od okresu za jaki się abonament opłaciło. Zniżka wynosi 3,0% miesięcznej opłaty za opłacenie za dwa miesiące z góry, 4,0% za opłacenie za trzy miesiące z góry, 5,0% za opłacenie za sześć miesięcy z góry oraz 10,0% miesięcznej opłaty za opłacenie abonamentu radiowego lub radiowo-telewizyjnego za rok kalendarzowy z góry.

Po uwzględnieniu zniżek opłaty wynoszą:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

 • 13,60 zł za dwa miesiące,
 • 20,15 zł za trzy miesiące,
 • 39,90 zł za sześć miesięcy,
 • 75,60 zł za rok kalendarzowy;

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego:

 • 44,45 zł za dwa miesiące,
 • 65,95 zł za trzy miesiące,
 • 130,55 zł za sześć miesięcy,
 • 247,30 zł za rok kalendarzowy.

Z opłat abonamentowych zwolnione są mi.in. osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidów
 • wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • które ukończyły 75 lat;
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
 • ubogie, które spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • ubogie, które mają prawo do korzystania z pomocy społecznej
 • bezrobotne
 • na zasiłku przedemerytalnym
 • na świadczeniach przedemerytalnych
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Przeczytaj całość