Kategoria: Senior

Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje już tylko nowe biało-zielone legitymacje. Od starych, poza wyrazistą kolorystyką, odróżnia je także parę innych szczegółów. Po pierwsze i najważniejsze, legitymacja zawiera skrót „LER” (od legitymacji emeryta-rencisty) pisany językiem Braille’a, co ułatwia rozpoznania dokumentu osobom słabowidzącym i niewidzącym. Nowa legitymacja nie ma już pola „numer świadczenia”, zastąpiło je pole „rodzaj świadczenia”, w ramach, którego pojawiać się będą: emerytura, emerytura pomostowa, renta, renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Stare legitymacje zachowują ważność i nie będą automatycznie przez ZUS wymieniane.

Przeczytaj całość

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W grudniu ostatni termin płatności wypada w dzień Świąt Bożego Narodzenia. Co za tym idzie wielu klientów ZUS, kontaktuje się z poszczególnymi placówkami Zakładu, a także z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dopytując, czy swoje emerytury i renty otrzymają dopiero po świętach, a przed Nowym Rokiem.

Dobra wiadomość jest taka, że ci którzy  dostają wypłaty 25 każdego miesiąca , to pieniądze otrzymają przed świętami. Wszystkie wypłaty zostaną zrealizowane maksymalnie do 23 grudnia.

I tak świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 20 grudnia, by maksymalnie do 23 grudnia można było je dostarczyć do domów. Osoby, które odbierają swoje świadczenia przez bank otrzymają je szybciej bo już 22 i 23 grudnia.

Przeczytaj całość

Sejm RP przyjął  ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat.

Podstawowym założeniem ustawy jest pozostawienie decyzji o przejściu na emeryturę samym zainteresowanym. Indywidualnie ocenią oni swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy, uwzględnią plany dotyczące długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki informacji z ZUS dowiedzą się, na jaką emeryturę będą mogli liczyć. Wówczas będą mogli zadecydować, czy skorzystają z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie czy też będą kontynuować pracę zawodową, przesuwając w czasie swoje przejście na emeryturę.

Średnia oczekiwana długość życia, jak i przeciętne trwanie życia w zdrowiu Polaków, biorąc pod uwagę osoby w wieku 50 lat, jest nadal odczuwalnie niższe, niż średnia w całej Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Wskazuje ona, że ustalony wiek emerytalny nie może przekraczać 65 lat, a wyższy zależy od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Biorąc pod uwagę obecną kondycję zdrowotną społeczeństwa, powyższy warunek nie został spełniony w stosunku do znacznej grupy ubezpieczonych.

Przeczytaj całość

W ramach nowej promocji wszyscy pasażerowie Przewozów Regionalnych, którzy ukończyli 60 lat, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Dzięki ofercie REGIO Senior bilety jednorazowe będą tańsze o 25%, natomiast na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) będzie obowiązywać 10-procentowa zniżka. Żeby móc kupić tańszy bilet, wystarczy mieć dokument tożsamości. W zależności od częstotliwości podróżowania miesięcznie w kieszeni seniora może zostać od kilkudziesięciu do ponad 100 zł.

Przeczytaj całość

Współcześni trzydziestolatkowie, którzy przejdą na emeryturę w wieku 60-65 lat będą musieli pogodzić się z symbolicznymi świadczeniami. Jeśli obniżymy wiek emerytalny, przeciętna emerytura w 2060 r. wyniesie zaledwie kilkanaście procent ostatniej pensji. Kobiety stracą najwięcej, ponieważ skrócenie wieku emerytalnego do 60. roku życia sprawi, że składki będą przez nie odkładane analogicznie krócej. Państwo nie zapewni jednak wyrównania tych różnic. Ponadto kobiety korzystają z urlopów rodzicielskich o wiele częściej niż ich partnerzy, a każda nieobecność na rynku pracy również obniża naliczanie świadczeń emerytalnych.

Obecnie w Polsce mamy 7 mln 297 tys. osób w wieku poprodukcyjnym. W sytuacji, gdy wiek emerytalny zostanie obniżony, ich liczba zwiększy się do 7 mln 963 tys. Oznacza to nie tylko większą liczbę osób pobierających świadczenia, ale również mniejszą liczbę osób płacących składki emerytalne.

Przeczytaj całość

Obecnie w Polsce żyje ponad 7 mln osób w wieku 65+, jednak do 2050 r. liczba wzrośnie do prawie 15 mln obywateli. W połączeniu z drugim niepokojącym zjawiskiem, jakim jest zmniejszający się przyrost naturalny, seniorzy będą stanowić wtedy ponad 30% społeczeństwa. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zmieniający się styl życia Polaków. Osoby starsze coraz częściej mieszkają samotnie. Model wielopokoleniowego gospodarstwa domowego, zwłaszcza w miastach, powoli zanika. Ponadto, dorosłe dzieci, z przyczyn zawodowych, coraz częściej mieszkają z dala od domu rodzinnego. Powoduje to niemożność stałego opiekowania się rodzicami. Chcą jednak mieć pewność, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia osoba bliska otrzyma natychmiast właściwą pomoc. W związku z tym coraz aktywniej poszukują produktów i usług stworzonych z myślą o zabezpieczeniu osób starszych.Na rynku istnieje obecnie szereg produktów dedykowanych seniorom jednak zainteresowanie nimi utrzymuje się na niższym poziomie niż w innych państwach europejskich. Wynika to z różnych przyczyn. Jedną z nich jest brak odpowiedniej wiedzy po stronie konsumentów.

Przeczytaj całość

Po raz pierwszy udało się określić, jaki gen ma związek z siwieniem włosów. Odkrycie może pomóc w opracowaniu środka, który pomoże zapobiec powszechnie nielubianej oznace starości, jaką jest siwienie.

Badacze przeanalizowali genetyczne uwarunkowania u ponad 6 tysięcy osób i zyskali pewność, że geny odgrywają rolę w siwieniu włosów. Poza tym wpływają na ich kształt i gęstość.

Gen związany z siwieniem nazywa się IRF4 i wiadomo było już, że odgrywa ważną rolę w kształtowaniu koloru włosów, teraz zaś ustalono, że wpływa również na siwienie.

Dzięki odkryciu nauka jest  o krok bliżej w precyzyjnym ustaleniu mechanizmu siwienia, ale także w opracowaniu sposobów na zatrzymanie lub opóźnienie pojawiania się „srebrnych nitek”.

Przeczytaj całość

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2016 r. zaczął przeprowadzać waloryzację świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24 proc. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r.

W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń w 2016 r. jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.) oraz innych ustaw, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24%.

Od 1 marca 2016 r. kwota bazowa wynosi 3 tys. 408,62 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony po dniu 29 lutego 2016 r. lub przed dniem 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 29 lutego 2016 r.

Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Przeczytaj całość

GUS wyszczególnia trzy progi biedy: ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne i ustawowa granica ubóstwa. To pierwsze to minimum egzystencji. Minimum egzystencji uwzględnia wyłącznie wydatki związane z zaspokojeniem najniezbędniejszych potrzeb egzystencjalnych. Dotyczy to przede wszystkim wydatków wystarczających na skromne wyżywienie oraz utrzymanie bardzo małego mieszkania. Nie uwzględnia natomiast żadnych potrzeb związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, komunikacją, kulturą i wypoczynkiem.

W 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób, natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (tzn. w takich, w których wydatki wynosiły mniej niż 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) – ok. 6,2 mln osób. Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa szacuje się na ok. 4,6 mln. Granica ustawowa, to określony obowiązującymi przepisami próg dochodów, uprawniający do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.

Przeczytaj całość

Waloryzacja rent i emerytur będzie w 2016 roku na niskim poziomie, dlatego rząd zdecydował się na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń. Ustawa wprowadzająca to rozwiązanie wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami.

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dzięki niej dodatek w wysokości nawet 400 zł otrzymają ci, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł.

Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie przepisów art. 88- 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona obliczana na  podstawie wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24%, co oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24%.

Wysokość jednorazowego dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:

  • 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,
  • 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
  • 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,
  • 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł.
Przeczytaj całość