Emerytury dla mężczyzn rocznik 1949-1953

Do Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Zgodnie z ustawą obowiązującą do 31.12.2008r.( z dnia 17 grudnia 1998 r.” O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 mogły skorzystać tylko kobiety, które urodziły się w latach 1949-1953 r., bo tylko one wymagany wiek 55 lat ukończyły do 31 grudnia 2008 r.Pozbawienie prawa do wcześniejszej emerytury mężczyzn urodzonych w latach 1949-1953, legitymujących się, tak jak kobiety z roczników 1949-1953, odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym (tj.35-letnim,5 lat dłuższym od wymaganego od kobiet – z zachowaniem zasady uprzywilejowania wyrównawczego) narusza zasadę równości (art.32 Konstytucji RP) i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (art.33 Konstytucji RP).
Nie kwestionujemy obniżenia granicy wieku i stażu ubezpieczeniowego kobiet w stosunku do mężczyzn (w grupie osób z roczników 1949-1953), lecz pozbawienie tych ostatnich prawa do wcześniejszej emerytury.

Cechą charakterystyczną polskiego systemu emerytalnego jest zróżnicowanie przesłanek nabywania uprawnień do emerytury. W szczególności dyferencjacji podlega wiek, po osiągnięciu którego można przejść na emeryturę. W związku z tym w polskim prawie emerytalnym występuje kilka rodzajów emerytur. Jedną z nich jest emerytura wcześniejsza, przewidziana w art. 46 i 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo TK dotyczące zasad równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz warunków dopuszczających odstępstwa od tych zasad, uważamy, że nie powinno się różnicować traktowania w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury urodzonych w latach 1949-1953 – kobiet i mężczyzn w grupie osób mających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy.Zgodne z Konstytucją jest tak zwane uprzywilejowanie wyrównawcze, mające na celu zmniejszenie nierówności faktycznie występujących w życiu społecznym między kobietami i mężczyznami, jednak w wypadku zakwestionowanej regulacji nie można wskazać takich biologicznych i społecznych różnic, które uzasadniają odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn, mających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy z punktu widzenia ich uprawnień do wcześniejszej emerytury. Ważnym argumentem, przemawiającym za niekonstytucyjnością zróżnicowania ustanowionego w art. 46 i art 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, są wymogi, jakie stawia Polsce wiążące ją prawo Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe pozostawia państwom członkowskim swobodę organizacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednak przy korzystaniu z tej swobody państwa muszą przestrzegać prawa wspólnotowego. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie wyrażony w wielu aktach prawa wspólnotowego zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, szczególnie jeśli chodzi o stosowanie systemów emerytalnych i warunki objęcia nimi czy obowiązek opłacania i obliczania wysokości składek. Nie stanowi więc naruszenia prawa wspólnotowego obniżenie granicy wieku i stażu ubezpieczeniowego kobiet w stosunku do mężczyzn, ale już pozbawienie tych ostatnich z roczników 1949-1953 (pomimo legitymowania się wyższym w stosunku do kobiet – o 5 lat wiekiem i stażem ubezpieczeniowym) z prawa do wcześniejszej emerytury na zasadach przewidzianych dla kobiet z roczników 1949-1953 narusza zasadę równego traktowania.

w odniesieniu do osób urodzonych do 31.12.1948r.Prokurator Generalny i Trybunał Konstytucyjny uznali, że art 29 jest niezgodny z art.32 i art.33 Konstytucji.

W związku z powyższym prosimy o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie odmienności traktowania sytuacji prawnej grup ubezpieczeniowych z roczników 1949-1953 w zakresie w jakim pozbawia się prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyzn , którzy osiągneli wiek 60 lat i – odpowiednio jak kobiety, które osiągnęły wiek 55 lat – posiadają długoletni staż ubezpieczeniowy (tj.co najmniej 35-letni składkowy i nieskładkowy).Zróżnicowanie zawarte w zakwestionowanym przepisie nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi dyskryminację mężczyzn w stosunku do kobiet, narusza więc, oprócz zasady równości, także art. 33 Konstytucji.
Wyrażamy nadzieję, że wniosek zostanie wnikliwie rozpatrzony i uznany za zasadny.

Dodaj komentarz